Warsztaty fotograficzne – regulamin uczestnictwa

REGULAMIN II WARSZTATÓW FOTOGRAFII ZWIERZĄT

 • Zgłoszenie, uczestnictwo w warsztatach oraz podpisanie regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią oraz zaakceptowaniem jego warunków.
 • Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez wpłacenie zaliczki. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, zaliczka nie będzie zwracana.
 • Organizatorką warsztatów fotografii zwierząt jest Izabela Gettel.
 • Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia od rodziców/prawnych opiekunów ze zgodą na udział w warsztatach.
 • Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niektórych z zaplanowanych punktów planu warsztatów, jeżeli zorganizowanie ich może być niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania.
 • Uczestnik na czas warsztatów jest zobowiązany do zapewnienia sobie odpowiedniego sprzętu umożliwiającego mu uczestnictwo w warsztatach.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, organizatorce lub spowodowane własnym działaniem.
 • Uczestnik jest obowiązany podczas wrzucania zdjęć wykonanych na warsztatach do podpisania:

Organizatorki warsztatów i samego wydarzenia – warsztatów;

Miejsca, gdzie zostały wykonane zdjęcia;

Imienia zwierzęcia oraz oznaczenia właściciela;

Sponsorów, jeżeli ich produkty bezpośrednio przyczyniły się do sesji.

 • W przypadku wszelkich roszczeń, problemów oraz zażaleń związanych z zakwaterowaniem lub wyżywieniem, uwagi te uczestnik powinien kierować do właściciela obiektu, w którym odbywają się warsztaty.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorkę w celu realizacji warsztatów oraz w celach marketingowych.
 • W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu, uczestnik zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia lub będzie podlegać karom według polskiego prawa.
 • Organizatorka zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub przełożenia wydarzenia na inny termin. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni z możliwością przepisania pieniędzy na inny termin warsztatów.
 • Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne zamieszczanie zdjęć powstałych podczas warsztatów w galeriach promujących działalność organizatorki, szczególności na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz innych formach prezentacji twórczości i działalności organizatorki. Fotograf jednocześnie zachowuje prawa autorskie do fotografii.
 • Właściciel obiektu oraz właściciele zwierząt biorących udział w warsztatach nabywają prawa do publikacji zdjęć wykonanych przez uczestnika w celach prezentacji twórczości fotografów. Nie mogą jednak wykorzystywać tych zdjęć w celach reklamowych bez wcześniejszej zgody autora zdjęć.
 • Wykorzystując zdjęcia, właściciel obiektu oraz właściciele zwierząt są zobowiązani do wskazania imienia i nazwiska lub pseudonimu uczestnika oraz odnośnik do jego strony.